Σύμφωνο συμβίωσης: Δικαιούστε επίδομα συζύγου και τέκνων;

Αν είστε από τα ζευγάρια που προτιμάτε να προβείτε σε ένα σύμφωνο συμβίωσης και όχι σε γάμο στην εκκλησία ή στο δημαρχείο η απόφαση αυτή σάς αφορά. Κάποια στιγμή θα κάνετε παιδιά και είναι βέβαιο πως θα προκύψει το θέμα επιδόματος συζύγου και τέκνων. Σύμφωνα λοιπόν  με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου,  το ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για τους ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί, μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016, ημερομηνία έναρξης του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016), καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να καταβάλλονται ως προσαύξηση της σύνταξης.

Έτσι, λοιπόν, από τις 13 Μαΐου 2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου) και μετά, θα πρέπει:

Α) Να χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη των ασφαλισμένων που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί, μέχρι και τις 12.05.2016, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις για αντισυμβαλλόμενο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, ως προς την προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4356/2015 περί λύσεως του συμφώνου συμβίωσης, αυτή επέρχεται:

α) Με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών και ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του. Επομένως, παροχή που χορηγήθηκε, βάσει του συμφώνου συμβίωσης του νόμου αυτού, πρέπει να διακόπτεται με τη λύση του.

Β) Να διακόπτεται κάθε παροχή, η χορήγηση της οποίας προϋποθέτει να μην έχει τελεστεί γάμος. Επομένως και το σύμφωνο συμβίωσης των διατάξεων του Ν. 4356/2015. Έχοντας υπόψη ότι το σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4356/2015, αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των μερών του συμφώνου, το οποίο εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 ισχύουν από τις 13 Μαΐου 2016, στην περίπτωση που το σύμφωνο συμβίωσης συνήφθη και κατατέθηκε στο αρμόδιο ληξιαρχείο, πριν από τις 13 Μαΐου 2016, η λήξη του δικαιώματος παροχών επέρχεται στις 31 Μαΐου 2016, ενώ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που καταχωρήθηκαν, μετά τις 13 Μαΐου 2016, η λήξη του ανωτέρω αναφερομένου δικαιώματος επέρχεται στο τέλος του μήνα που καταχωρήθηκαν ως ληξιαρχικό γεγονός.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 62. Στην παρ. 1 του άρθρου 62 προβλέπεται, συγκεκριμένα ότι τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.

Επομένως, με τα σύμφωνα συμβίωσης που είχαν καταρτιστεί, μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2015, οι αντισυμβαλλόμενοι δεν εξομοιώνονται με τους εγγάμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 ή της εν γένει κοινωνικο-ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του Ν. 4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας πρέπει να καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Comments

comments

     

    Θέλεις να διαβάζεις άρθρα σαν το παραπάνω

    Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση!